Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?

Maabot ng Konseho ng Lungsod ang lokal na media upang isapubliko ang proseso ng muling pagdidistrito. Gayundin, magsusumikap kami ng mabuting pananampalataya upang abisuhan ang mga pangkat ng komunidad ng iba't ibang uri tungkol sa proseso ng muling pagdidistrito. Ang aming mga pagdinig sa publiko ay ibibigay sa mga naaangkop na wika kung ang mga residente ay magsumite ng isang kahilingan nang maaga. Aabisuhan ng Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito ng mga pagdinig, mag-post ng mga mapa sa online bago ang pag-aampon, at lilikha ng isang nakalaang web page para sa lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol sa proseso ng muling pagdidistrito.

Show All Answers

1. Ano ang muling pagdidistrito?
2. Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?
3. Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?
4. Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?
5. Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?
6. Paano ako makikisali?