Question 2

Tại sao việc tái phân chia khu vực lại quan trọng đối với tôi?

Việc phân chia lại xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại với nhau thành một quận nhằm mục đích bầu một ủy viên hội đồng. Hội đồng Thành phố sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp trong việc lựa chọn bản đồ quận tiếp theo cho Hội đồng Thành phố của chúng tôi. Bạn có cơ hội để chia sẻ với Hội đồng Thành phố về cách bạn nghĩ rằng ranh giới quận nên được vẽ để đại diện tốt nhất cho cộng đồng của bạn. Bạn có thể liên hệ với Thư ký Thành phố tại districts@cityofchino.org để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của quy trình.

Show All Answers

1. Question 1
2. Question 2
3. Question 3
4. Question 4
5. Question 5
6. Question 6